ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_fild02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] Savage Babe 2 5 นาที - 10 นาที
Condor 7 0 นาที
PecoPeco Egg 10 0 นาที
Picky 20 0 นาที
Super Picky 20 0 นาที
Savage Babe 30 0 นาที
Drops 10 0 นาที
PecoPeco 100 0 นาที
Yellow Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 1 3 นาที - 5 นาที