ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gef_fild08"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] Kobold 2 5 นาที - 10 นาที
Creamy 20 0 นาที
Poporing 25 0 นาที
Kobold 60 0 นาที
Kobold 60 0 นาที
Kobold 60 0 นาที
Stainer 20 0 นาที
Blue Plant 1 15 นาที - 23 นาที
Blue Plant 1 15 นาที - 23 นาที
Blue Plant 1 15 นาที - 23 นาที
Blue Plant 1 15 นาที - 23 นาที
Blue Plant 1 15 นาที - 23 นาที
Blue Plant 1 15 นาที - 23 นาที
Blue Plant 1 15 นาที - 23 นาที
Blue Plant 1 15 นาที - 23 นาที