ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "c_tower4"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] Alarm 2 5 นาที - 10 นาที
Clock 70 1 นาที
Owl Duke 80 1 นาที
Alarm 60 1 นาที
Rideword 30 1 นาที
Mimic 12 1 นาที
Whisper 5 1 นาที
Clock Tower Manager 3 1 นาที
Elder 2 1 นาที