ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "c_tower3"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] Rideword 2 5 นาที - 10 นาที
Alarm 120 1 นาที
Mimic 7 1 นาที
Rideword 6 1 นาที
Clock Tower Manager 3 1 นาที