ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "alde_dun01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
[High LV] Stem Worm 2 5 นาที - 10 นาที
Drainliar 55 0 นาที
Stem Worm 100 0 นาที